เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย คนใหม่

กาบัดดี้ - เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย คนใหม่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

เนื่องจาก พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯโดยมีที่ประชุมรับทราบการลาออก และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ในที่ประชุมเลือกให้ นายสมปราชญ์ ผลชู ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย คนใหม่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมปราชญ์ ผลชู ได้เข้าร่วมการประชุม สหพันธ์กาบัดดี้นานาชาติ (International Kabaddi Federation : IKF) เพื่อเลือกตั้งประธานสหพันธ์ IKF คนใหม่ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสด์ และที่ประชุมได้เลือกให้ นายสมปราชญ์ ผลชู ดำรงตำแหน่ง Joint Secretary International Kabaddi Federation และนายสมปราชญ์ ผลชู ได้เข้าร่วมการประชุมสหพันธ์กีฬากาบัดดี้แห่งอาเซี่ยน (SEAKF) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสด์ โดยมีการเลือกตั้งประธานสหพันธ์กีฬากาบัดดี้แห่งอาเซี่ยน (SEAKF) ในที่ประชุมมีมติเลือก นายสมปราชญ์ ผลชู ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสหพันธ์กีฬากาบัดดี้แห่งอาเซี่ยน (South East Asian Kabaddi Federation : SEAKF President)