ทำเนียบผู้บริหาร

Kabaddi Association of Thailand

01-jirapan-new

พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข

นายกสมาคม
02-supinya

นางสาวสุภิญญา อภิรักเสนา

ที่ปรึกษา
03-chat

นางฉัตร ณ ภัทร์ ทรายแก้ว

ที่ปรึกษา
04-somprab

นายสมปราชญ์ ผลชู

เลขาธิการสมาคม
05-prapan

นายประพันธ์ โรจโชติกุล

อุปนายกสมาคม
06-narong-new

ผศ.ณรงค์ ช่วยเอื้อ

อุปนายกสมาคม
07-pramote

นายปราโมทย์ พรหมนิล

อุปนายกสมาคม
08-atsada

พลโท อัษฎา แสงฤทธิ์

กรรมการและเหรัญญิกสมาคม
09-chamnan

นายชำนาญ ทองเย็น

กรรมการและปฏิคมสมาคม
10-kasem

นายเกษม สุทธิพงศ์

กรรมการและนายทะเบียนสมาคม
11-chatnida

นางสาวชัชนิดา ส.ณ นครพนม

กรรมการสมาคม
12-saowarod

นางสาวสวรส ผลชู

กรรมการสมาคม
13-saakol-new

พลโท สากล ขำยัง

กรรมการสมาคม

สิบเอก ณัฐชัย แก่นกล้า

กรรมการสมาคม

นายระดม ทองสุข

กรรมการและประชาสัมพันธ์