เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564

กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - เจ้าหน้าที่จาก กกท.เดินทางตรวจติดตามประเมินผลการฝึกรอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง วันทีj 21-24 กุมภาพันธ์2564 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย