สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 – 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ได้ทำการอบรมผู้ตัดสิน ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย