เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

กาบัดดี้ - เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดย นายปราโมทย์ พรหมนิล อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานชั่วคราวในพิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เนื่องจาก พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข หมดวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

ในที่ประชุมใหญ่สมัญประจำปีได้เสนอ พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่ออีก 1 วาระ